Regulamin aukcji

I

1. Organizatorem aukcji jest Yegorov Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zabłocie 25/19, 30-701 Kraków, KRS: 0000857104, NIP: 6793204372.

2. Dane kontaktowe organizatora Aukcji: info@yegorovgallery.com, tel. +48 782 144 100.

3. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez ich właścicieli.

4. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną na stronie OneBid.pl.

5. Opisy obiektów zawartych w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

6. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

7. Do wylicytowanej ceny danej pozycji doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20% od kwoty nabycia przedmiotu licytacji tej ceny. Kwota opłaty organizacyjnej oraz kwota wylicytowanej ceny stanowią cenę nabycia przedmiotu licytacji. Cena nabycia stanowi cenę brutto.

II

1. Licytacja będzie miała charakter internetowy i odbędzie się za pośrednictwem portalu OneBid.pl.

2. Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji wraz z opisem i ceną wywoławczą są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie OneBid.pl.

3. Yegorov Gallery gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym, jednocześnie zastrzegając możliwość ogłoszenia ewentualnych uzupełnień lub poprawek do treści Katalogu. Yegorov Gallery ma prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji do momentu rozpoczęcia licytacji bez podawania przyczyn.

4. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219, 2244.) (“KSH”).

III

1. Aukcja prowadzona jest przez organizatora lub osobę przez niego upoważnioną.

2. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przedmiotu licytacji za obiekt, w ustalonym w niniejszym Regulaminie terminie.

3. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) wynosi:

Cena:
 • do 5000
 • 5000 – 10 000
 • 10 000 – 50 000
 • 50 000 – 100 000
 • 100 000 – 200 000
 • powyżej 200 000
Postąpienie:
 • 100 zł
 • 200 zł
 • 500 zł
 • 1000 zł
 • 2000 zł
 • 10 000 zł

4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W wypadku gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

5. Opłacenie wylicytowanej ceny nabycia jest możliwe w siedzibie Yegorov Gallery bądź przelewem bankowym. W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Yegorov Gallery o numerze 63 1050 1445 1000 0090 8100 9707.

IV

1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt.

2. Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej.

V

1. Osoba biorąca udział w licytacji oświadcza, że zapoznała się ze stanem faktycznym licytowanych obiektów.

2. Reprodukcja w internecie nie zawsze oddaje wszystkie szczegóły stanu zachowania oraz kolorystykę pracy.

3. Organizator aukcji daje gwarancją autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis katalogowy okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do organizatora aukcji, który w takim wypadku zwróci całą wpłacona kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

4. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

5. Yegorov Gallery nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Yegorov Gallery nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.

6. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

7. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywóz wymagają tylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, określone w art. 51 wyżej wymienionej ustawy.

Przewiń do góry okna